Господарський кодекс України (витяг)

Параграф 4. Біржова торгівля
Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність
1. Здійснення торговельно-біржової діяльності має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб’єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій спеціально утвореною господарською організацією – товарною біржею.
2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності визначаються цим Кодексом, прийнятими відповідно до нього законами та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 279. Товарна біржа
1. Товарна біржа є особливим суб’єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов’язаним з ним торговельним операціям.
2. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.
3. Товарна біржа створюється на основі добровільного об’єднання заінтересованих суб’єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів.
4. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад засновників, їх обов’язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий внесок.
5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі.
6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно до вимог статті 58 цього Кодексу.
7. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
8. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.

Стаття 280. Права та обов’язки товарної біржі
1. Товарна біржа має право:
· встановлювати відповідно до законодавства власні обов’язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу;
· встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею;
· встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил;
· створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них;
· засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах;
· розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
· укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України;
· видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;
· вирішувати інші питання, передбачені законом.

2. Товарна біржа зобов’язана:
· створювати умови для проведення біржової торгівлі;
· регулювати біржові операції;
· регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі;
· надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги;
· забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що стосується кон’юнктури ринку.

Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги
1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв’язання спорів з цих питань.
2. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
3. Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно
проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.
4. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам – громадянам, зареєстрованим на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.

Стаття 282. Припинення товарної біржі
1. Припинення товарної біржі відбувається за рішенням загальних зборів членів біржі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Земельний Кодекс України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14)
Податковий Кодекс України (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17)
Закон України “Про товарну біржу” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1956-12)
Закон України “Про приватизацію державного майна” (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2163-12)
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2171-12)
Наказ Державний комітету лісового господарства України №42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0164-07)

Back to Top